Mugshot #0001 Charles
Mugshot #0001 Charles
24"x24" 2012, oil/spray paint on canvas